Giới Thiệu Về bảo lãnh dự thầu Không chỉ đóng vai trò là một hình thức của bảo đảm dự thầu, bảo lãnh dự thầu còn là một trong những tiêu chí quan trọng để