• Mon - Fri : 08:30 - 18:00
  • +84-28-6276-9900
  • +84 916-545-618

Miễn trừ

Các thông tin nêu tại trang Web này cung cấp các thông tin chung và khôg nên xem xét như là các ý kiến tư vấn pháp lý về bất kỳ vấn đề gì cụ thể.

Việc chuyển và tiếp nhận bất kỳ thông tin nào tại trang Web này, dù là toàn bộ hoặc một phần, với Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam (CNC, hoặc CNC Counsel) thông qua internet và email thông qua trang Web này không tạo nên bất kỳ quan hệ thuê mướn giữa luật sư và khách hàng. Khách hàng không nên gửi bất kỳ thông tin mật nào qua trang web này. Những thông tin như thế, nếu có, cũng không tạo thành mối quan hệ khách hàng – luật sư, và dù bất kỳ vấn đề gì cũng không được xem như là bảo mật trừ khi chúng tôi hành động khác đi với danh nghĩa là cố vấn pháp lý của khách hàng và khách hàng đã ký kết thỏa thuận sử dụng dịch vụ pháp lý với CNC. Các vấn đề nêu tại trang Web này không phản ánh bất kỳ sự phát triển của quan điểm pháp lý trong thời gian gần đây. Nội dung và việc diễn giải luật được nêu tại đây sẽ liên tục bị thay đổi. Chúng tôi không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào (dù là hành động hay không hành động) của khách hàng dựa theo những thông tin nêu tại trang Web này. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý cho bất kỳy hành động nào, nếu có liên quan đến các thông tin được nêu tại đây.

 

Content Protection by DMCA.com
Send this to a friend