Luật kinh doanh bất động sản cho phép chủ đầu tư chuyển nhượng dự án bất động sản khi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Đây được xem là giải pháp hiệu quả giúp các chủ đầu tư thoát khỏi tình trạng khó khăn về nguồn vốn hay không có khả năng để tiếp tục thực hiện dự án. Đồng thời đây còn là cơ hội để các nhà đầu tư nhận giá trị chênh lệch sau khi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu.

Từ đó, các vấn đề pháp lý loay quanh việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng dự án bất động sản được đặt ra và trở thành mối quan tâm của các chủ đầu tư, các chủ thể kinh doanh bất động sản.

Bài viết Chuyển Nhượng Dự Án Bất Động Sản được chuẩn bị bởi các Luật sư của CNC, để làm rõ các nội dung sau:

Chuyển nhượng dự án bất động sản là gì?

Điều kiện để chuyển nhương dự án bất động sản?

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản?

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản?

Quyền và nghĩa vụ của các chủ đầu tư khi chuyển nhượng dự án bất động sản?

Chuyển nhương dự án bất động sản là gì?

Chuyển nhượng dự án là quyền của chủ đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh khi đáp ứng đủ những điều kiện theo luật định.

Chuyển nhượng dự án bất động sản phải đảm bảo yêu cầu sau đây:

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án kinh doanh bất động sản theo Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản quy định tại Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Chuyển nhượng dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, cụ thể như sau:

Quy trình chuyển nhượng:

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản bao gồm:

STT Tên tài liệu Ghi chú
1 Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng Mẫu số 08a và 08b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP
2 Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư Bản sao có chứng thực

3

 

 

Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng Bản sao có chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án Bản sao có chứng thực
Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng Mẫu số 09a và 09b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP
4 Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng Mẫu số 10a và 10b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vốn điều lệ không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bản sao có chứng thực.

Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án.

Trường hợp chưa có văn bản chứng minh thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động;

Đối với doanh nghiệp mới thành lập: nếu vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

Bản chính

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư

Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành và tổ chức thẩm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các nội dung khác trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án

Nội dung thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản bao gồm:

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải có các nội dung chính sau đây:

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi chuyển nhượng dự án bất động sản

image

Hỗ trợ thêm:

Chúng tôi sẽ lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ cho việc chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản của bạn được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:

Nguyễn Thị Hồng Trà| Cộng Sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: tra.nguyen@cnccounsel.com

 

Kim Ngọc Ánh| Cộng Sự

T: (+84-28) 6276 9900

E: anh.kim@cnccounsel.com

 

CNC© | A Boutique Property Law Firm

The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

Content Protection by DMCA.com