Xây dựng là một lĩnh vực phức tạp với nhiều bên, đối tượng và nội dung công việc liên quan. Các bên phải lập cơ chế vững chắc để hạn chế tối đa rủi ro