Tư vấn Quản lý Hợp Đồng FIDIC - Tháng 9/2019 Tư vấn Quản lý Hợp Đồng FIDIC là hoạt động thường niên và định kỳ được CNC tổ chức tại Hồ Chí Minh và Hà